Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

BorderlineGirl
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiecznosci wiecznosci
BorderlineGirl
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasarkastyczna sarkastyczna
BorderlineGirl
9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq viazupson zupson
BorderlineGirl
2235 f3ec
Reposted fromczajnikq czajnikq viazupson zupson
BorderlineGirl
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viaataga ataga
BorderlineGirl
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viaponurykosiarz ponurykosiarz
BorderlineGirl

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaponurykosiarz ponurykosiarz
BorderlineGirl
6701 4a01
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viacytaty cytaty
1706 2c80
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamirabilia mirabilia
BorderlineGirl
1162 2f14
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxhiatusx xhiatusx
BorderlineGirl
W dzisiejszych czasach siła zasięgu Wi-Fi jest silniejsza, niż niektórych związków.
— Radio WAWA
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaxhiatusx xhiatusx
BorderlineGirl
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaxhiatusx xhiatusx
BorderlineGirl
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaxhiatusx xhiatusx
BorderlineGirl
6419 1e8a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaAmere Amere
BorderlineGirl
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
*Najkrótszy wiersz o miłości.
Miłość nie istnieje
gdy nie mam Jej u boku.
—  Piotr Tokarz (via salon-odurzonych)
BorderlineGirl
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viawonderwall wonderwall
BorderlineGirl
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacytaty cytaty
BorderlineGirl
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via slowo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viabretella bretella
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viabretella bretella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl